0909.997.365
0985.802.803
Email: xulymoitruongsg.vn@gmail.com
Tư Vấn Môi Trường

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường


Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM cùng chuyên gia

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ


Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì ? Tại sao doanh nghiệp cần phải Báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

Lập Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường (Cam kết bảo vệ môi trường)


Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường là gì ? Tại sao doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh phải lập ? Khi nào phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường ? Ai lập và nạp kế hoạch bảo vệ môi trường cho cơ quan nào ?

Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại


Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại chuyên nghiệp

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước


Xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với chuyên gia

Mẫu đơn xin cấp phép xả thải


Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Giấy phép khai thác nước ngầm


Giấy phép khai thác nước ngầm, hồ sơ xin phép khai thác nước ngầm
Lên đầu trang